Adatkezelési Szabályzat - Esküvői videó

Tartalomhoz ugrás

Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
 
 
 
 
Rab László
Adószám: 73489342-1-33
 
(Video- és filmkészítés tevékenységre)
 
 
 
 
HATÁLYOS:
 
2018. MÁJUS 25. NAPJÁTÓL
 
VISSZAVONÁSIG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.     Az adatkezelő adatai:
 
 
Rab László
 
Székhely:       2040 Budaörs, Szép u. 53.
 
Adószám:     73489342-1-33
 
Adatvédelmi felelős:    Rab László
 
Adatvédelmi tisztviselő:     A vállalkozásnál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására
 
Telefonszám:   +36 20 558 0020
 
E-mail cím:   video.2d.3d@gmail.com
 
 
2.     Az Adatkezelési Szabályzat célja:
 
 
Mint adatkezelő, magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Szabályzat célja ügyfeleink, partnereink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozunk, hogykizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végezzük a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
 
 
Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) által előírt módon kezeljük.
 
 
Fentieknek megfelelve alakítottuk át hétköznapi tevékenységünket, dolgoztuk kiszabályzatainkat, nyilvántartásainkat, iratmintáinkat, tájékoztatóinkat.
 
 
Az adatkezelésünkkel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők székhelyünkön és weboldalunkon. Fenntartjuk magunknak a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítjük közönségünket.
 
 
Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleinkinformációs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési gyakorlatunkat.
 
 
3.     Az Adatkezelési Szabályzat személyi, tárgyi és időbeli hatálya:
 
 
A jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya kiterjed a társaságra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
 
 
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed társaság tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.
 
 
Jelen Szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.
 
 
4.     Fontosabb fogalom meghatározások:
 
 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
 
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.
 
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 
 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
 
5.     Jogszerű adatkezelés a vállalkozásnál:
 
 
A személyes adatok kezelésére kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:
 
 
1.     ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 
2.     az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 
3.     az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 
4.     az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 
5.     az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 
 
Az adatkezelés jogszerűségét tevékenységünk minden fázisában vizsgáljuk, csak olyan adatot és addig kezelünk, amelynek célját, jogalapját igazolni tudjuk. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha megfelelő másik jogalapot tudunk igazolni.
 
 
A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.
 
 
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.
 
 
Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.
 
Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.
 
 
A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhetünk személyes adatokat.
 
 
6.     Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál:
 
 
Vállalkozásunk videózási és film készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Elsősorban esküvők és egyéb rendezvények videózásával foglalkozunk. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.
 
 
A.     Szerződéses partnereink természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó ajánlatunkat. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy töröljük az érdeklődő személyes adatait. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor a birtokunkba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai.
 
 
B.     A szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítését követően számlát állítunk ki ügyfeleink részére. A számla tartalmazza a megrendelő nevét, címét, esetleg adószámát.
 
 
C.     Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.
 
 
D.     Munkánk során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állunk, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai). Kapcsolatban állunk továbbá rendezvény-, és esküvőszervező vállalkozókkal is, ilyen esetekben is sor kerül a vállalkozók vagy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére.
 
 
E.      Elsősorban saját weboldalunkon ( http://eskuvoi-video-3d.hu/ ) mutatjuk be tevékenységünket és referencia felvételeinket. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára szolgáltatásaink árairól és a szolgáltatás tartalmáról. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról.
 
 
F.      Weboldalunk „Kapcsolat” menüpontjában van lehetősége a látogatónak kapcsolatba lépni velünk, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a film készítésiszolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az érdeklődő személyes adatait.
 
 
G.    A weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.
 
 
H.    Tevékenységünk és referenciáink bemutatása céljából, valamint marketing célból Facebook oldalt is üzemeltetünk. Itt is sor kerül az oldal követőinek adatkezelésére.
 
 
I.        Tevékenységünkből adódóan videófelvételeket készítünk. A felvételek elkészítése és felhasználása minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Rendezvények esetében a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor.
 
 
J.       Munkavállalóink adatait is kezeljük. Amennyiben a munkavállaló családi adókedvezmény érvényesítését, annak havi elszámolását kéri, úgy 16 éven aluli gyermekek személyes adatait is kezelhetjük.
 
A munkavállalók jelenléti íven igazolják aláírásukkal napi munkavégzésüket. A jelenléti ív alapján történik a munkaidő és szabadság elszámolása. A jelenléti ívre a munkavállalói iratok megőrzési módja és ideje vonatkozik.
 
 
K.     Előfordul, hogy természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk. Az önéletrajzzal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés.
 
 
A fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi.
 
 
7.     A vállalkozással kapcsolatban álló adatfeldolgozók:
 
 
Ha az adatkezelést a nevünkben más végzi, kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehetünk igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.
 
 
Ezúton nyilatkozunk, hogy munkánk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépünk kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésünkre állnak.
 
 
-         Adatfeldolgozó az általunk megbízott könyvelő iroda.
 
-         Alvállalkozó és szállító (szolgáltató) partnereink adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek.
 
-         Adatfeldolgozónak minősül a weboldalunk tárhelyeit biztosító társaság is.
 
-         Ha például elektronikus úton továbbítjuk a megrendelőnek az elkészült felvételeket, akkor adatfeldolgozónak minősül a levelezési kiszolgálónk is.
 
-         Hírlevelek küldésével kapcsolatos partnerünk is adatfeldolgozónak minősül.
 
-         Szintén adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) az általunk alkalmazott futár cég.
 
-         A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül.
   
 
A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az általunk adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik partnereink személyes adatait.
 
 
8.     A vállalkozás által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:
 
 
Vevői szerződések:
 
 
Vállalkozásunk videózási és film készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Elsősorban esküvők és egyéb rendezvények videózásával foglalkozunk. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.
 
 
-         Szerződéses partnereink természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó ajánlatunkat. Ebben a szakaszban az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az érdeklődő személyes adatait.
 
 
-         Ha az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor birtokunkba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai.Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Az ilyen módon tudomásunkra jutott adatokat a szolgáltatási szerződésben írt szolgáltatási díjról szóló számla megőrzésére írt jogszabályi határidő beálltáig kezeljük. Ebben az esetben a jogalap már a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.
 
 
-         A jogi személyek képviseletében eljáró személlyel minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
 
Szállítói szerződések:
 
 
Munkánk során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állunk, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai).
 
A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben tájékoztatjuk őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérjük, hogy kezelhessük személyes adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez.
 
 
9.     A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:
 
 
Számlát állítunk ki ügyfeleink részére a szerződésben vállalt feladataink teljesítését követően. A számla tartalmazza a megbízó nevét, címét, esetleg adószámát. A számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Számviteli törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési időről. Ezen rendelkezés figyelembevételével kezeljük az általunk kiállított számlákat, és őrizzük a rajtuk szereplő személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.
 
 
10. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
 
 
16 éven aluli gyermekek adatait abban az esetben kezeljük, ha a 16 éven aluli gyermekről videófelvételt készítünk. 16 éven aluli gyermekek képmásának készítése, az elkészült videófelvételek bármilyen célú felhasználása kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. Ennek teljesítése érdekében, ilyen esetekben a törvényes képviselő hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a szülő megadhatja a velünk kötött szolgáltatási szerződés aláírásával (a szolgáltatási szerződés tartalmazza az ezzel kapcsolatos szövegezést), vagy külön hozzájáruló nyilatkozat ellenjegyzésével is.
 
 
16 éven aluli gyermekek adatait munkavállalóink nyilatkozata alapján is kezeljük, amely a családi adókedvezmény igénybevétele érdekében történik. Ebben az esetben maga a törvényes képviselő bocsájtja rendelkezésre a gyermek adatait. A gyermek adatainak kezelése ez esetben jogszabályon alapuló kötelezettségünk. A családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozathoz, ún. hozzájáruló nyilatkozatot is alkalmazunk.
 
 
Különleges adatokat nem kezelünk. A bármely módon tudomásunkra hozott, vagy tudomásunkra jutott ilyen adatot nem rögzítjük. Ha az ilyen jellegű adat tudtunk nélkül került bármely rendszerünkbe, azt annak észlelését követően haladéktalanul töröljük a rendszerből.
 
 
11. E-mail címek, telefonszámok megőrzése a vállalkozásnál:
 
 
Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdekünkfűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérjük az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.
 
 
12. Munkavállalóink személyes adatainak kezelése:
 
 
Munkavállalóink személyes adatait is kezeljük. A munkaszerződés megkötésekor a munkavállaló rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel. Amennyiben a munkavállaló családi adókedvezmény érvényesítését, annak havi elszámolását kéri, úgy 16 éven aluli gyermekek személyes adatait is kezelhetjük.
 
 
Fenti adatok kezelésére a munkavállalóval kötött munkaszerződés teljesítése, valamint jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor. Az ilyen típusú adatokra vonatkozó őrzési kötelezettséget jogszabály határozza meg, ennek betartásával kezeljük a dolgozók személyes adatait.
 
 
A munkaszerződés megkötésekor nem csupán a Munka Törvénykönyvben írt tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget, hanem a munkavállaló hozzájárulását kérjük személyes adatainak kezeléséhez, tájékoztatjuk az ezzel kapcsolatos jogokról. A dolgozók megismerik és elfogadják Adatkezelési Szabályzatunkat is.
 
 
A munkavállalók jelenléti íven igazolják aláírásukkal napi munkavégzésüket. A jelenléti ív alapján történik a munkaidő és szabadság elszámolása. A jelenléti ívre a munkavállalói iratok megőrzési módja és ideje vonatkozik.
 
 
13. A beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése:
 
 
Előfordul, hogy természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk. Amennyiben az önéletrajz benyújtására azért került sor, mert munkavállalót kerestünk és meghirdettük az állást, úgy az önéletrajz kizárólag azzal az állással kapcsolatban használható fel. Amennyiben a pályázó nem felelt meg a meghirdetett állással kapcsolatos feltételeknek és másik jelölt került kiválasztásra, az önéletrajz azonnal megsemmisítésre kerül.
 
 
Ha a pályázó hirdetés nélkül, önszántából küldött önéletrajzot hozzánk, nyilatkoztatjuk, hogy hozzájárul-e az általunk történő személyes adatkezeléshez. Fontos az is, hogy kizárólag az álláspályázó által megjelölt munkakörök megüresedése vonatkozásában használhatjuk fel az önéletrajzot. Az önéletrajzok tárolása alapesetben 3 hónap, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít meg.
 
 
14. Arendezvényeken és egyéb helyszíneken készített videófelvételek során történő személyes adatkezelés:
 
 
Egyes rendezvényeken – tevékenységünkből adódóan – videófelvételeket készítünk.
 
Avideó felvevő készülék által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatbahozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.
 
 
A felvételek elkészítése és felhasználása (weboldalunkon, közösségi oldalainkon) minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
 
 
Amennyiben olyan rendezvényen történik a filmezési tevékenység, ahol a megrendelőn kívül más személyek is részt vesznek (pl. esküvő, egyéb rendezvények), a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelem felhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában, vagy a rendezvényt megelőzően is.Jelen Szabályzat alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a rendezvények területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a figyelemfelhívó feliratok, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében a rendezvényhelyszínre történő belépéssel megadottnak tekintendő.
 
 
Amennyiben a rendezvényen résztvevő tiltakozik a videófelvétel készítésével kapcsolatban, úgy kötelesek vagyunk a felvételt haladéktalanul törölni és tartózkodni a vendégről további képmás készítésétől.
 
Ha a videófelvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek vagyunk eltávolítani a felvételt és véglegesen törölni azt adatbázisából. A törlésről kötelesek vagyunk tájékoztatni az érintettet.
 
 
A rendezvényeken minden esetben lehetőséget biztosítunk a résztvevő vendégek számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatónkat, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.
 
 
15. Weboldalunk:
 
 
Elsősorban saját weboldalunkon mutatjuk be tevékenységünket és referencia felvételeinket. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára szolgáltatásaink áráról és a szolgáltatás tartalmáról.
 
 
Társaságunk weboldala: http://eskuvoi-video-3d.hu/
 
 
Weboldalunk működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.
 
 
 
Cookie-k (Sütik):
 
A sütik feladata:
 
-         információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 
-         megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 
-         megkönnyítik a weboldal használatát;
 
-         minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 
 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 
 
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:
 
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 
 
Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:
 
Webböngésző Cookie-k:
 
A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.
 
Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.
 
 
Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):
 
Weboldalunk alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatávalinformációkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
 
A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a látogató figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben a látogató letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
 
 
A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:
 
A http://eskuvoi-video-3d.hu/ weboldal „Kapcsolat” menüpontjában van lehetősége a látogatónak kapcsolatba lépni velünk, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a videós szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az érdeklődő személyes adatait. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
Ha létrejön a megbízási szerződés a felek között, akkor a személyes adatok kezelésének jogalapja már a szerződés teljesítése.
 
 
Az érintett a weboldal ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.
 
 
 
16. A felhőalapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:
 
 
Vállalkozásunk elsősorban a dokumentumok (felvételek) tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is (pl. Dropbox). A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.
 
 
Ezekben az esetekben az adatkezelők mi vagyunk, a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.
 
 
A lehető legnagyobb odafigyeléssel választjuk meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereinket, minden, általában elvárható intézkedést megteszünk, hogy azokkal megrendelőink adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössünk, azok adatkezelési elvei számunkra átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizzük.
 
A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag mi férhetünk hozzá.
 
 
Partnereink, megrendelőink a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával, valamint a közöttünk létrejött szolgáltatási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak.
 
 
17. A tevékenységünkkel kapcsolatos panaszkezelés:
 
 
Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
 
A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – afogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrizzük, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeljük.
 
 
18. Az adatkezelés biztonsága:
 
Kötelezzük magunkat arra, hogy gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítjuk, vagy átadjuk, felhívjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
 
 
Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag mi és az általunk igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át.
 
 
Fokozottan ügyelünk partnereink, megrendelőink személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi partnerünktől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.
 
 
Az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Szabályzatban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközeinken, papír adathordozó eseténszékhelyünkön, megfelelően elzárva tároljuk.
 
 
Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen szabályzatban írtak szerint szükséges eljárni.
 
 
19. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
 
 
-         Átlátható tájékoztatás:
 
Jelen Adatkezelési Szabályzat is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.
 
 
 
 
-         Hozzáférési jog:
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 
 
·        az adatkezelés célja,
 
·        az érintett személyes adatok kategóriái,
 
·        azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 
·        a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
 
 
A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
 
Rab László, 2040 Budaörs, Szép u. 53.
 
E-mail cím: video.2d.3d@gmail.com
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.
 
 
-         Helyesbítéshez való jog:
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 
 
A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
 
Rab László, 2040 Budaörs, Szép u. 53.
 
E-mail cím: video.2d.3d@gmail.com
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.
 
 
-         Törléshez való jog:
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezen kérelem alapján kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
 
·        a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
 
·        az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 
·        az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 
·        a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 
·        uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.
 
 
A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
 
Rab László, 2040 Budaörs, Szép u. 53.
 
E-mail cím: video.2d.3d@gmail.com
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.
 
 
-         Adatkezelés korlátozásához való jog:
 
Érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:
 
·        vitatja az adatok pontosságát,
 
·        jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.
 
 
A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
 
Rab László, 2040 Budaörs, Szép u. 53.
 
E-mail cím: video.2d.3d@gmail.com
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.
 
 
-         Adathordozhatósághoz való jog:
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
 
A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
 
Rab László, 2040 Budaörs, Szép u. 53.
 
E-mail cím: video.2d.3d@gmail.com
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.
 
 
-         Tiltakozáshoz való jog:
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.
 
 
A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
 
Rab László, 2040 Budaörs, Szép u. 53.
 
E-mail cím: video.2d.3d@gmail.com
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.
 
 
Vállaljuk, hogy minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti jogokkal kapcsolatban részünkre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítjük az érintettet (kérelmezőt).
 
 
20. Adatvédelmi incidens:
 
 
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
 
Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:
 
 
-         személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 
 
-         illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 
 
-         személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 
 
-         az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.
 
 
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) haladéktalanul bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a tudomásunkra jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, kötelesek vagyunk bejelenteni. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.
 
 
Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.
 
 
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár partnereink, megrendelőink jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatjuk az érintett partnert.
 
 
21. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:
 
 
-         2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 
-         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 
-         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 
-         2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).
 
 
 
 
22. Bírósághoz fordulás joga:
 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
 
23. Adatvédelmi hatósági eljárás:
 
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
 
Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 
Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
 
Telefon:                     061/391-1400
 
Fax:                            061/391-1410
 
E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Honlap:                      http://www.naih.hu
 
 
24. Egyéb rendelkezések:
 
 
E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
 
Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatvédelmi Szabályzatban hivatkozott adatvédelmi jogokról.
 
 
Budaörs, 2018. május 25.
 
 
                                                                                             Rab László
Álomesküvő
2040 Budaörs, Szép u. 53.
+36 20 5580020

Ajánlott oldalak
Vissza a tartalomhoz